Hela-Fatin

Subskrisaun ba E-buletin

Karik Itabo'ot hakarak atu hatene informasaun ikus relasionadu ho Timor Leste nia Portal Transparensia, favor ida hatama itabo'ot nia email
Depois de konfirma itabo'ot nia inskrisaun, kada vez administrador aprova informasaun, kria mesajen notisia ida ou Postu Blog, itabo'ot sei simu email ida nebe sei informa nafatin.Kona-bá Portal Transparénsia Orsamentu Timor-Leste nian | Pergunta Nebe’e Ema Baibain Husu | Presija atu Rejistu? | Termu uza nian | Direitus Autorais | Instituisaun Relasionadu | Ajuda | Legislasaun | Glosáriu | Iha tan konteudu